علت صدای زیاد یخچال چیست؟

اولین دلیلی که باید بررسی شود تراز بودن دستگاه است. اگر دستگاه تراز نباشد به صدا میوفتد و در دراز مدت ممکن است آسیب ببیند. دقت کنید که بعضی از صدا ها طبیعی است و مربوط به گاز دستگاه میباشد. اگر کمپرسور معیوب باشد میتواند دلیل ایجاد صدای زیاد باشد. گاهی اوقات چسباندن اشیاء بر روی یخچال میتواند موجب ایجاد صدای اضافی شود. اگر یخچال صدایی شبیه به ویبره میدهد ممکن است سینی زیر یخچال شل شده باشد.