صدای زیاد ماکروفر

علت صدای زیاد ماکروفر میتواند معیوب بودن موتور گردان یا شکستگی کوبل باشد. ترانس های ولتاژ نیز در صورت خرابی میتوانند موجب ایجاد صدای زیاد شوند. لامپ اشعه نیز در صورت خرابی میتواند صدای ناهنجاری را تولید کند.